Bridge or Full Wheel (Setu Bandha Sarvangasana or Urdhva Dhanurasana)